Jämställdhet i musikbranschen

 

Musiksverige har under 2017 arbetat med ett jämställdhetsprojekt i tre delar. Vi sammankallade först till fokusgrupper med representanter från olika delar av musikbranschen, som under modererade samtal fick prata om hur de upplever jämställdheten i branschen. Samtalen var mycket intressanta och många viktiga frågeställningar togs upp så som jämställdhet på alla positioner, styrelsearbete, lön, sexuella trakasserier, attityder, beslutsprocesser med mera.

Ett utdrag från samtalen med fokusgrupperna när vi ställde frågan: Är musikbranschen jämställd?

"En bransch är inte jämställd förrän det finns representation på alla roller"
"Jag tycker det har gått bakåt. Tidigare blev tjejer välkomnade i branschen. Med bra manliga chefer som öppnade dörrar."
"Det är en dålig jämställdhet överlag. Men tänket och medvetenheten finns där hos väldigt många."
"Det har blivit bättre men vi har en bit kvar. Det är en väldigt grabbig bransch generellt."

Efter fokusgruppsmötena bjöd vi in till ett seminarium för att fortsätta diskussionen utifrån några av de frågeställningar som togs upp under fokusgruppssamtalen. Till seminariet bjöd vi in några av de vd:ar som driver både indie och majorbolag i Sverige. Vi pratade om frågor som rör attityder på arbetsplatsen, skillnad i lönenivåer mellan kvinnor och män, förändring över tid, rekryteringar, beslutsprocesser och mycket annat.

Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner samt andel svenskar med inrikes bakgrund och utrikes bakgrund på vd och styrelsepositioner. Statistiken visar att kvinnor och svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade på maktpositioner i musikbranschen såväl som i näringslivet som helhet. Statistiken visar på en väldigt liten förändring över tid och procentuellt sett ökar näringslivet som helhet något snabbare än musikbranschen.*

Enligt befolkningsstatistik från SCB så är det ca 24 procent som bor i Sverige med utrikes bakgrund. Könsfördelningen mellan kvinnor och män är ungefär hälften-hälften av befolkningen.

 
Musikbranschen_Styrelse_WEBB.png
 
Musikbranschen_VD_WEBB.png
 
Näringslivet_Styrelse_WEBB.png
 
Näringslivet_VD_WEBB.png
 

*)
• Könsfördelningsstatistiken från SCB visar enbart könen kvinna/man
• Med inrikes bakgrund menas en person som är inrikes född med båda föräldrar födda inrikes
• Med utrikes bakgrund menas en person som är utrikes född, är inrikes född med båda föräldrar födda utrikes, eller är inrikes född med en förälder född inrikes och en förälder född utrikes.

Hur ska branschen arbeta framåt för att vi om tio år ska titta tillbaka på statistiken och konstatera en förbättring i siffrorna?

En diskussion som kom upp under Musiksveriges jämställdhetsseminarium var bland annat frågan om huruvida företag bör sätta upp en tydlig policy för hur företaget ska arbeta med jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Bland åhörarna höjdes flera röster som menade att detta är viktigt.

För att hämta inspiration från andra branscher har vi plockat fram ett konkret exempel på vikten av detta från ett av Sveriges mest framgångsrika företag, IKEA. Under ett panelsamtal på Polar Talks i juni 2017 berättade Ulrika Biesért, Global HR Manager IKEA Group, om deras arbete med jämställdhet på alla nivåer inom koncernen.

Ulrika Biesért talade bland annat om hur IKEA har arbetat målmedvetet och strukturerat med jämställdhet och mångfald inom företaget och vad det har betytt för att skapa bättre och mer kreativa arbetsgrupper, innovation inom företaget och nöjdare kunder. Hon delade också med sig av några konkreta exempel på hur de arbetat.

Ett utdrag från panelsamtalet:

…”Firstly we have worked intensely on our mind set and awareness. Specifically when it comes to unconscious biasness. So what is it, within me, that are maybe not fully aware, that is actually hindering the work we are doing to promote, specifically now, gender equality. We have worked with IKEA’s top management, but also the leaders throughout the organisation to create a true commitment.”…
…”And then I personally think that one of the breaking things was when we set very clear goals ten years ago where we committed to have 50 % gender balance on all key positions and leader positions.  And I can say today we have reached our goal. We are never satisfied and we should not relax but today we have almost everywhere 50 % on IKEA executive level en group level.
…”It is easy to say that this kind of success is coming now, but it is work that we have done throughout 15 years. 15 years of systematic work.”…

Som introduktion till panelsamtalet på Polar Talks höll Aniela Unguresan från EDGE Certification en presentation med statistik och påståenden om hur man bäst arbetar med jämställdhet på en arbetsplats. Ni kan lyssna på presentationen från Aniela Unguresan samt hela panelsamtalet med Ulrika Biesért från IKEA samt Katarina Berg, Global HR Manager på Spotify, som SKAP livestreamade här. Med start 50 min in i videon.

Förändring

Det finns en förändringsvilja i musikbranschen, något som framförallt visas i alla de fantastiska initiativ som har varit, är pågående och under utveckling i branschen. Under samtalen med fokusgrupperna i våras fick deltagarna dela med sig av erfarenheter för att tillsammans sätta fingret på vad som behöver göras. Även om alla grupper inte hade samma erfarenhet att diskutera dessa frågor med varandra så var alla grupper enade om att denna typ av erfarenhetsutbyte är väldigt viktigt.  

Något vi samtalade om på seminariet i våras och även i fokusgrupperna, är hur viktigt det är att musikbranschen speglar musiklyssnandet, musikskapandet, och samhället i stort. På sikt kommer detta ge oss en mer hållbar musikbransch.

Samtalen behöver fortsätta. I grupper med män, i grupper med kvinnor, och i grupper med representanter från alla positioner på arbetsplatsen. En vilja till förändring måste dock förankras i en strukturförändring för att det ska visa resultat framöver. Det kräver ett mer systematiskt arbete än enbart ren förändringsvilja.

Tre konkreta tips:

• Skriv en jämställdhetspolicy med tydliga mål som ni sedan systematiskt arbetar utifrån som en del av ordinarie verksamhet.
• Engagera ditt företag i något av de redan befintliga initiativ som pågår som kan hjälpa till att förändra strukturer i musikbranschen.
• Engagera en jämställdhetskonsult till ditt företag som kan hjälpa till att sätta upp en strategi för just din arbetsplats.

Rättviseförmedlingen har en bra lista på jämställdhetskonsulter om ni önskar engagera en sådan person i er verksamhet. Se listan här>

 
Sofia Thurn